مزایای استفاده از انژکتور CTA

سرعت بخشیدن به پروسه عمل
ACIST سیستم تحویل کنتراست CVi - سیستم پیشرفته ای است که تزریق کنتراست را برای تمام روش های مداخله ای و تشخیصی قلب و عروق، از تزریق های کوچک در شریان های عروق کرونر، به حجم زیادی در بطن و عروق محیطی، ساده می کند.

کنترل آسان تزریق
طراحی نوآورانه ACIST CVi این امکان را برای کارکرد ساده فراهم می کند که به شما اجازه می دهد تصاویری با کیفیت و تمرکز بر آنچه که مهم است - بیمار و روش شما باشد.

مراقبت بیشتر از بیمار
سیستم ACIST CVi برای کاهش زمان کار و میزان کنتراستی که به بیمار ارائه می شود با ارائه تحویل دقیق کنتراست نشان داده شده است.


معرفی دستگاه CTA