مصرفی های انژکتورهای آنژیوگرافی

P/N:100201

دستگاه های مورد استفاده: MEDRAD MARK V & MARK V PROVIS ANGIOGRAPHY POWER INJECTOR SYSTEM

محتویات بسته: 150ML SYRINGE,QUICK FILL TUBE

مشخصات: 150ml

 

P/N:100202

دستگاه های مورد استفاده: MEDRAD MARK V & MARK V PROVIS ANGIOGRAPHY POWER INJECTOR SYSTEM

محتویات بسته: 200ML SYRINGE,QUICK FILL TUBE

مشخصات: 200ml

 

P/N:200201

دستگاه های مورد استفاده: LF ANGIOMAT 6000

محتویات بسته: 150ML SYRINGE,QUICK FILL TUBE

مشخصات: 150ml

 

P/N:200204

دستگاه های مورد استفاده: LF ANGIOMAT ILLUMENA

محتویات بسته: 150ML SYRINGE,QUICK FILL TUBE

مشخصات: 150ml