مصرفی های انژکتور های سی تی اسکن

P/N:100101

دستگاه های مورد استفاده: Medrad Vistron CT

محتویات بسته: 200ML SYRINGE,150CM COILED LOW PRESSURE CONNECTING TUBE,QUICK FILL TUBE

مشخصات: 200ml

P/N:100102

دستگاه های مورد استفاده: Stellant S

محتویات بسته: 200ML SYRINGE,150CM COILED LOW PRESSURE CONNECTING TUBE,QUICK FILL TUBE

مشخصات: 200ml

P/N:100104

دستگاه های مورد استفاده: Stellant D

محتویات بسته: 200ML SYRINGES*2,150CM COILED LOW PRESSURE CT Y-CONNECTING TUBE*1,QUICK FILL TUBES

مشخصات:2عدد سرنگ 200ml

P/N:100104A

دستگاه های مورد استفاده: Stellant D

محتویات بسته:200ML SYRINGE*1,150CM COILED LOW PRESSURE CT Y-CONNECTING TUBE*1,QUICK FILL TUBE

مشخصات: 200ml

P/N:100104B

دستگاه های مورد استفاده: Stellan D

محتویات بسته: 200ML SYRINGE*1,QUICK FILL TUBE

مشخصات: 200ml

P/N:200105A

دستگاه های مورد استفاده:LF OPTIVANTAGE DH CT for side A

محتویات بسته:200ML SYRINGE,150CM COILED LOW PRESSURE CT Y-CONNECTING TUBE,QUICK FILL TUBE

مشخصات: 200ml

P/N:200105B

دستگاه های مورد استفاده: LF OPTIVANTAGE DH CT for side B

محتویات بسته: 200ML SYRINGE,QUICK FILL TUBE

مشخصات: 200ml

P/N:400101

دستگاه های مورد استفاده: ACIST (EZEM) EMPOWER CT

محتویات بسته: 200ML SYRINGE,150CM COILED LOW PRESSURE CONNECTING TUBE,QUICK FILL TUBE

مشخصات: 200ml

P/N:400103

دستگاه های مورد استفاده: ACIST (EZEM) EMPOWER CTA

محتویات بسته: 2-200ML SYRINGES*2,150CM COILED LOW PRESSURE CT Y-CONNECTING TUBE*1, QUICK FILL TUBES

مشخصات: 2عدد سرنگ 200ml